TEMEL TIP BİLİMLERİ

Histoloji ve Embriyoloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Mart 2012 tarihinde kurulmuştur. Halen üç öğretim üyesi ve üç ÖYP asistanıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Histoloji; dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar yapısal unsurların normal sağlıklı dokulardaki özelliklerini inceler. Hücre ve dokuları incelemek amacıyla histolojik preparat hazırlama teknikleri, histokimyasal ve immünohistokimyasal boyama yöntemleri, in situ hibridizasyon teknikleri kullanılarak hazırlanan preparatlar mikroskopta incelenmektedir. Elde edilen yapısal ve işlevsel bulgular ise, teorik ve pratik eğitimlerde öğrencilere aktarılmaktadır.

Embriyoloji, canlıların prenatal dönemdeki, oluşum ve gelişimini araştıran, inceleyen ve öğreten bir bilim dalıdır. Fertilizasyondan doğuma kadar geçen süredeki tüm gelişim olayları embriyolojinin konusu içerisindedir. İnsanda, spermatozoonun oositi dölledikten sonra farklı doku ve organlara farklılaşıp karmaşık çok hücreli bir canlının nasıl meydana getirdiğini; anormal gelişmenin nedenleri; hücrelerin çoğalması, büyümesi, yenilenmesi ve bazı tümörlerin oluşması gibi patolojik olguları ve immünolojik olayları; embriyonik yaşamla ilişkili olan oto-immün hastalıkların kökenlerini açıklığa kavuşturur. Bu nedenle embriyoloji biliminden öğrenilen bilgiler; Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Genetik, Patoloji, ve Jinekoloji gibi birçok disiplinin konularının daha iyi anlaşılmasına olanak verir. Ayrıca fertilite ile ilgili sağlık sorunlarının çözülebilmesi için “Üremeye Yardımcı Teknikler” alanında elde edilen bilimsel gelişmeler de embriyolojinin çalışma kollarındandır. Bu alanda her geçen gün yeni tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen yeni gelişmelerin öğrencilerle paylaşılması önem arz etmektedir.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalımızda lisans düzeyinde Tıp Fakültesi Dönem I-II öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji öğrencilerine ve lisansüstü düzeyinde histoloji ve embriyoloji eğitimi verilmekte ve bunun yanı sıra bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalımızın hedefi; histoloji ve embriyolojinin gelişimine katkıda bulunabilecek düzeyde araştırma projeleri yapabilmek, bilim dünyasına çok yönlü düşünebilen, bilimi seven, insana saygılı genç bilim insanları yetiştirmektir.

Anabilim Dalımızın araştırma alanları: ışık ve elektron mikroskobik inceleme yöntemleri, sterolojik analizler, deneysel hayvan modelleri üzerinde tıbbi araştırmalar, kök hücre ve kanser çalışmaları, diyabet ve yardımcı üreme teknikleri konuları oluşturmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ünal USLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Serap USLU (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY (Öğretim Üyesi)

Araştırma Görevlileri:

Arş. Gör. Halil İbrahim SAYGI

Arş. Gör. Rukiye KARABACAK

Arş. Gör. Erkan ERENER