TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyokimya

Tarihçe

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, 4 Ekim 2011 tarihinde kurulmuştur. Anabilim Dalımız halen Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde 1982 tarihinden bu yana Eğitim Birimi olarak asistan eğitimi veren Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuarında hizmet vermektedir.

Laboratuarımız, merkez hastanenin bodrum katında merkez biyokimya laboratuarı ünitelerinin yanı sıra flowsitometri laboratuarı ve çocuk metabolizma laboratuarı gibi üniteleriyle de eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir.

Ana bilim dalımızda her hafta salı ve perşembe sabahları eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Her hafta literatür özeti, seminer, olgu tartışması ve konferans şeklinde kesintisiz eğitim faaliyeti yürütülmektedir.

Laboratuarımızın bölümleri ve verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

Rutin biyokimya laboratuarı

Flowsitometri laboratuarı

Rutin hormon laboratuarı

Metabolizma laboratuarı

Koagülasyon laboratuarı

İlaç düzeyi laboratuarı

Rutin İdrar laboratuarı

Allerji laboratuarı

Prenatal tanı laboratuarı

Acil biyokimya laboratuarı

AMAÇ

Tıbbi Biyokimya eğitim-öğretim programının amacı; tıp fakültesi lisans öğrencilerine biyolojik moleküllerin kimyasal yapı ve özelliklerini, metabolizmalarını ve kontrolünü, organların biyokimyasal fonksiyonları yönünden entegrasyonunu, vücuttaki metabolizma bozuklukları sonucu oluşan hastalıkların moleküler mekanizmalarını, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmek, öğrenilmesini sağlamaktır.

MİSYON

İnsanda ortaya çıkan her normal ve patolojik değişimin temelinde moleküler düzeyde bir farklılaşmanın yattığı bilinmektedir. Bu bağlamda insan vücudundaki her fizyolojik ve patolojik durumun bir sebebi ve her sebebin de biyokimyasal açıdan bir açıklaması vardır. Günümüzde bütün teşhis ve tedavi işlemleri mutlaka moleküler bir temele dayanır ve bu temellerin hekim adayları tarafından öğrenilmesi zorunludur. Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi süresinde Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalımızın temel misyonu, son gelişmeler de göz önüne alınarak, hekim adaylarının yeterli seviyede temel ve klinik biyokimya bilgileri ile donanımlı yetişmesini sağlamak ve öğrencilerin, bu bilgileri klinik tıp bilimleri ile entegrasyon sağlayacak hale gelmelerine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Vizyonumuz; iyi hekim yetiştirme ve iyi hasta hizmetleri sunma alanında ülkemizin önder kurumu olacak olan fakültemizde, öğrencilerimizin aldıkları eğitim sonucu olayları değerlendirme ve uygun yaklaşım sergileme yeteneği gelişmiş, ufku geniş, temel tıp bilgilerini klinik bilgilerle birleştirebilen ve problemleri moleküler düzeyde düşünebilen, temel ve klinik tıp bilimleri alanında araştırıcı niteliklere sahip bir hekim olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER

1. Yetiştirilecek hekimlerin tıbbi biyokimya alanında temel bilgilere sahip olmaları.

Bu amaç doğrultusunda; amfi dersleri, küçük grup çalışmaları ve tartışmaları, video gösterimleri yapılacak, kütüphane ve internet kullanımının yaygınlaşması sağlanacak ve konferanslar tertip edilecektir.

2. Yetiştirilecek hekimlerin hastalıkların biyokimyasal temellerini öğrenmiş ve bunların tanıda kullanılması ile ilgili donanıma sahip olmaları.

Bu hedef doğrultusunda; interaktif amfi dersleri, küçük grup tartışmaları çalışmaları, probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturumları yapılacak, görsel malzeme kullanımı, kütüphane ve internet kullanımı sağlanacaktır.

3. Yetiştirilecek hekimlerin bilimsel sahada yapılan hastalıkların biyokimyasal temelini araştırmaya yönelik çalışmaları izleyebilecek ve öğrenme becerisi gelişmiş olmaları.

Bu hedef doğrultusunda; kütüphane ve internet kullanımının temini ve yaygınlaştırılması sağlanacak, literatür tarama ve tartışma programları yapılacak, konferanslar düzenlenecek ve öğrencilere proje yapma ve bunları sunma imkanları sağlanacaktır.

4. Yetiştirilecek hekimlerin tüm tıbbi alanlarda biyokimyasal yaklaşımları öğrenmiş ve mesleki yaşamları boyunca bunları uygulayabilecek olmaları.

Bu hedef doğrultusunda; küçük grup tartışmaları, probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturumları yapılacak, görsel malzeme kullanılacak, elektif dersler ve laboratuar rotasyonları yaptırılacaktır.

5. Yetiştirilecek hekimlerin edinecekleri bilgi ve becerilerin sürekliliğinin temini.

Bu hedef doğrultusunda; tıbbi biyokimya eğitiminin tüm tıp eğitimi boyunca teorik dersler, konferanslar, rotasyonlar ve elektif stajlar halinde devam ettirilmesinin sağlanması.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa Baki ÇEKMEN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ferruh Kemal İŞMAN (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ERMAN (Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. Saniye ADA  

Uzman Doktorlar

Uzm. Dr. Banu İŞBİLEN (Başasistan)

Uzm. Dr. Alev ORHUN

Uzm.Dr. İncihan OCAKOĞLU

Uzm. Dr. Şükran ÖZGEL

Uzm. Dr. Ilgım SEVEN MENGÜ

Uzm. Dr. Fatih YEŞİLDAL

Asistanlar:

Dr. Emre YALÇINKAYA

Dr. Nevin GENÇ KAHRAMAN

Dr. Eray KIRAÇ

Dr. Alperen AKSOY

Dr. Afife ŞERİFOĞLU

Dr. Rabia KORKMAZ