TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

İstatistiksel yöntemler kısmi bilgi veya belirsizlik altında ilgilendiğimiz populasyon hakkında sonuçlar çıkarıp karar vermemizi sağlayan araçlardır. Biyoistatistik ise bu yöntemlerin biyolojik ve tıbbi veri setlerine uygulanması bilimidir. Amacımız öğrencilerimizin çeşitli örnekleme tekniklerini kullanarak yansız veri toplamalarını ve toplanan verilerin doğru yöntemlerle analiz edilerek sonuçlarının tarafsız bir şekilde yayınlanmasını öğrenmeleridir. Öğrencilerimiz biyoistatistik dersinde parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel metotları öğrenmekte ve bunların SPSS programındaki uygulamalarını yapmaktadırlar.
Anabilim dalımızın araştırma alanları değişken katsayılı regresyon modellemesi, kopulalara dayalı modelleme, nonparametrik regresyon ve panel veri analizidir.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Handan ANKARALI (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ (Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. Nurgül BULUT (Araştırma Görevlisi)